Upisi djece

Temeljem članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 6. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića „Suncokret Sveti Đurđ“, vrtić objavljuje

O G L A S

za upis djece u programe DJEČJEG VRTIĆA „SUNCOKRET SVETI ĐURĐ“ za pedagošku godinu 2021./2022. godinu

Pozivaju se svi roditelji djece koja će do 1. rujna 2021. navršiti najmanje 12 mjeseci, na podnošenje zahtjeva za upis djeteta u Dječji vrtić „Suncokret Sveti Đurđ“ u 2021./2022. godini za:

  1. Redovni 10-satni program predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi
  2. Program predškole integriran u redoviti 10-satni program predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi

Obrazac Zahtjeva za upis djeteta u Dječji vrtić u „Suncokret Sveti Đurđ“ dostupan je na internet stranici www.djecji-vrtic-suncokret.hr i u Dječjem vrtiću „Suncokret Sveti Đurđ“.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE U VRTIĆ I JASLICE

– Popunjeni obrazac Zahtjeva za upis djeteta u Vrtić

– Rodni list ili izvadak iz matice rođenih djeteta (preslika)

– Preslika uvjerenja o mjestu prebivališta ili stalnog boravišta za dijete i roditelje/udomitelje

– Preslike osobnih iskaznica roditelja

– Potvrdu nadležnog pedijatra o obavljenom sistematskom pregledu

– Presliku knjižice procijepljenosti djeteta

– Potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Sveti Đurđ

RODITELJI  KOJI  SMATRAJU  DA  MOGU  OSTVARITI  PREDNOST  PRI  UPISU, DUŽNI  SU  PRILOŽITI  SLJEDEĆU  DOKUMENTACIJU   (Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu):

1. za dijete roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata – rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida, odnosno o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

2. za dijete samohranog roditelja-rodni list djeteta ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave za upis, preslika smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili potpisana izjava u javnobilježničkom uredu da je drugi roditelj na izdržavanju dugogodišnje zatvorske kazne ili mu je oduzeta poslovna sposobnost, ili rješenje centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju (državna privremena alimentacija).

3. za dijete u udomiteljskoj obitelji – presliku rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji

4. za dijete zaposlenih roditelja – elektronički zapis HZMO kao dokaz o zaposlenosti oba roditelja /skrbnika ili samohranog roditelja /skrbnika, preslika PK kartice

5. za dijete iz obitelji s troje ili više djece-presliku rodnih listova ili izvatka iz matice rođenih ostale djece u obitelji

6. za dijete koji prima dječji doplatak –presliku rješenja ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću god.

7. za dijete s teškoćama u razvoju – mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalazi, mišljenja i rješenja nadležnih tijela ,ustanova i vještaka

8. za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj: potvrdu Centra za socijalnu skrb za udomiteljske obitelji

Dječji vrtić zadržava pravo da radi pojašnjenja ili utvrđivanja određene prednosti, od roditelja zatraži dodatne isprave, odnosno da, uz pisanu privolu roditelja djeteta, sam provjeri činjenice vezane za ostvarivanje prednosti.

Popunjen Zahtjev zajedno s ostalom prikupljenom dokumentacijom dostavlja se vrtiću od 10. do 14. svibnja 2021. godine na sljedeći način:

  1. Putem  e-mail adrese – suncokret@sveti-djurdj.hr
  2. Poštom na adresu: Dječji vrtić „Suncokret Sveti Đurđ“, Ljudevita Gaja 2a, 42233 Sveti Đurđ
  3. Osobno u poštanski sandučić vrtića

            Zahtjevi zaprimljeni nakon roka kao i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Odluka o rezultatima upisa bit će objavljena na oglasnim pločama i internet stranici Dječjeg vrtića „Suncokret Sveti Đurđ“ do 15. lipnja 2021. godine.

Rezultati upisa kao i lista čekanja djece koja nisu ostvarila pravo upisa  objavit će se javno na oglasnoj ploči Vrtića i na web stranica Vrtića, a iskazuju se u obliku liste prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Upisi će se vršiti u Dječjem vrtiću „Suncokret Sveti Đurđ“ 0d 1.- 9. srpnja 2021.godine.

Sveti Đurđ, 28.04.2021. god.

                                                                                        Dječji vrtić „suncokret Sveti Đurđ“

                                                                                                         Ravnateljica